ترافیکی و آتش نشانی

انواع کوپلینگ

کوپلینگ چیست ؟